Privacy verklaring

Administratiekantoor J.F. Beuker BV Administratiekantoor J.F. Beuker BV, gevestigd aan Brouwersstraat 19 8861 CW Harlingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren uw privacy en verklaren persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor ons het uitgangspunt bij al onze activiteiten. Wij zullen dan ook uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 

Contactgegevens:

www.administratiekantoorbeuker.nl/ 
Brouwersstraat 19
8861 CW Harlingen 
0517-415849

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor J.F. Beuker BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij houden digitale en/of fysieke dossiers aan van onze cliënten en relaties.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • BSN-nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KVK-nummer
 • Financiële, administratieve, juridische gegevens
 • Aangiftes
 • Kopie ID-bewijzen
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch, in het kader van de aan ons verstrekte opdracht

Als we (tevens) salarisadministratie verzorgen, verwerken we ook personeelsgegevens van onze cliënten (wat mogelijk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn):

 • NAW-gegevens
 • BSN-nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Soort dienstverband
 • Functie
 • Salaris
 • Indien van toepassing: auto van de zaak inclusief cataloguswaarde
 • Indien van toepassing: pensioeninhouding
 • Indien van toepassing: inhouding personeelsvereniging
 • Aantal gewerkte uren
 • Aantal ziekte-uren
 • Indien van toepassing: percentage arbeidsongeschiktheid
 • Aantal vrije dagen
 • Verzekeringsplicht of keuze gemoedsbezwaardheid
 • Reservering vakantiegeld
 • E-mail adressen medewerkers
 • Kopie ID-bewijzen
 • Jaaropgaven
 • Indien van toepassing: verzuimrapportages
 • Indien van toepassing: lidmaatschap vakbond
 • Indien van toepassing: gegevens betreffende loonbeslag
 • Eventuele overige persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van de verstrekte opdracht.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van de met onze cliënten gesloten overeenkomsten en voor het verstrekken van informatie of adviezen.

Administratiekantoor J.F. Beuker BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening
 • Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren
 • Om een financiële administratie te voeren / afhandeling van betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om informatie te verschaffen over dienstverlenende zaken, danwel wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor de naleving van geldende regelgeving
 • Het voorkomen van fraude en witwassen van geld

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Administratiekantoor J.F. Beuker BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens 7 jaar 
wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
Personalia 7 jaar 
wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
Adres 7 jaar 
wettelijke bewaartermijn Belastingdienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratiekantoor J.F. Beuker BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voorbeelden hiervan kunnen zijn notariskantoren, fiscalisten, advocaten en makelaars. Persoonsgegevens die met de Belastingdienst worden gedeeld komen voort uit de verplichting op grond van wet- en regelgeving.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld  en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ICT-dienstverleners. Het kan voorkomen dat deze entiteiten van beperkte duur toegang hebben tot persoonsgegevens indien dat nodig is voor de verlening van support of onderhoud.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Administratiekantoor J.F. Beuker BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratiekantoor J.F. Beuker BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jfbeuker@beukerbv.demon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Administratiekantoor J.F. Beuker BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Administratiekantoor J.F. Beuker BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jfbeuker@beukerbv.demon.nl

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, delen wij dit de betrokkene in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

 

Versie van deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat in dit Privacy statement wijzigingen worden aangebracht. Onderhavig Privacy statement is gepubliceerd op onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Diensten voor bedrijven
> administratieve dienstverlening
> loonadministratie
> jaarrekeningen en bedrijfseconomisch advies
Diensten voor particulieren
> advisering en verzorging belastingzaken
> persoonlijk advies
> het verzorgen van bezwaarschriften